Informačná klauzula

1. Správcom údajov je spoločnosť „Multistal & Lohmann sp. z o.o.“ so sídlom v Poznani, na adrese: ul. Nad Wierzbakiem 17/1, Poznań, Poľsko.

2. Kontaktné údaje inšpektora ochrany osobných údajov: IODO@multistal.com.pl.

3. Ciele, účely a právne základy spracúvania údajov:
a) Zbieranie údajov v súvislosti s poskytovaním služieb
Správca spracúva osobné údaje zákazníkov v súvislosti s ponúkanými službami, na účely poskytovania služieb a zúčtovania. Správca je povinný viesť účtovníctvo, z čoho tiež vyplývajú príslušné daňové povinnosti. Správca má okrem toho právo v súvislosti s ním vedenou činnosťou vymáhať nároky a požiadavky, ako aj obhajovať svoje práva. Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe článku 6 ods. 1 písmeno b), c) a f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).
b) Zbieranie údajov v súvislosti s obchodnými vzťahmi
Správca zbiera osobné údaje v súvislosti s ním vykonávanou činnosťou, vrátane nasledujúcich prípadov – napr. počas obchodných stretnutí, na brandžových podujatiach, pri spolupráci s obchodnými partnermi. Údaje sú v toto prípade spracúvané na základe opodstatneného a oprávneného záujmu Správcu (článok 6. ods. 1 písmeno f) GDPR), a je založené na vytváraní siete kontaktov v súvislosti s vykonávanou činnosťou. Môžeme tiež zasielať informácie o našich výrobkoch. V takom prípade sú údaje spracúvané na základe vopred poskytnutého súhlasu.
c) Spracúvanie údajov v IT systémoch
Osobné údaje sú spracúvané v IT prostredí, to znamená, že môžu byť dočasne uchovávané a spracúvané s cieľom zaručiť bezpečnosť a správne fungovanie IT systémov, vrátane webových stránok. Zásady týkajúce sa spracúvania údajov vo webových servisoch Správcu (vrátane údajov spätých s koláčikmi, tzn. so súbormi cookies), sú uvedené tu
d) Spracúvanie údajov v súvislosti so zasielaním noviniek alebo kontaktného formulára
Správca zbiera údaje odovzdané prostredníctvom kontaktného formulára alebo pri zápise na odber noviniek. Údaje sú spracúvané na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písmeno a) GDPR).
e) Video monitoring
S cieľom zaručiť bezpečnosť osôb a majetku, Správca používa video monitoring a kontroluje vstup do svojho sídla ako aj na terény, ktoré má v svojej správe. Osobné údaje vo forme nahrávok s monitoringu sú spracúvané s cieľom zaručiť bezpečnosť a poriadok na teréne objektu, ako aj s cieľom obhajoby alebo vymáhania. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného a opodstatneného záujmu Správcu (článok 6 ods. 1 písmeno f) GDPR) zabezpečiť bezpečnosť majetok Správcu a chrániť jeho práva.
f) Nábor
Pri náborových procesoch Správca očakáva, že kandidáti poskytnú osobné údaje (napr. v životopise), avšak iba v rozsahu v súlade s platným zákonníkom práce. Preto netreba odovzdávať informácie v širšom rozsahu. V prípade, ak zaslané aplikácie budú obsahovať dodatočné údaje tohto typu, Správca uznáva, že kandidát súhlasí s ich spracúvaním pri nábore. Osobné údaje kandidátov sú spracúvané s cieľom vykonať povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy, v súvislosti s náborom a zamestnaním, predovšetkým so zákonníkom práce – údaje sú spracúvané na základe právnej povinnosti Správcu (článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR v súvislosti s predpismi zákonníka práce). Ak Správca nevedie nábor alebo vyhlásil ďalší, môžeme spracúvať vaše údaje iba na základe vyjadreného súhlasu (článok 5 ods. 1 písmeno a) GDPR).

4. V súvislosti s vykonávaním činnosti, pri ktorej je potrebné spracúvať osobné údaje, sú zverejňované vonkajším subjektom, predovšetkým: dodávateľom, ktorí zodpovedajú za dodávanie a obsluhu IT systémov, subjektom, ktoré poskytujú právne, účtovné, audítorské služby, náborovým agentúram (na základe dohôd o zverení údajov). Osobné údaje môžu byť zverejnené aj príslušným orgánom alebo tretím osobám, ktoré požiadajú o poskytnutie takých informácií, a to na základe príslušného práva, a v súlade s platnou legislatívou. Okrem toho príjemcami osobných údajov môžu byť subjekty (spoločnosti) z kapitálovej skupiny.

5. Správca informuje, že neodovzdáva osobné údaje mimo územia štátov EHS.

6. Trvanie obdobia spracúvania údajov Správcom závisí od typu poskytovanej služby a od cieľa spracúvania. Trvanie obdobia spracúvania údajov môže vyplývať aj z príslušných predpisov, keď sú údaje spracúvané na ich základe. V prípade, keď sú údaje spracúvané na základe oprávneného a opodstatneného záujmu Správcu – napr. z bezpečnostných dôvodov – údaje sú spracúvané tak dlho, aby bolo možné zrealizovať ho, alebo až kým nebude účinne podaná námietka voči spracúvaniu údajov. Ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu, údaje sa spracúvajú až kým tento súhlas nebude zrušený. V prípade, ak sa údaje spracúvajú na základe nevyhnutnosti na uzatvorenie a vykonanie dohody, údaje budú spracúvané dovtedy, kým dohoda nebude ukončená, a následne počas obdobia, ktorého dĺžka bude stanovená v súlade so všeobecne platnými predpismi. Obdobie spracúvania údajov môže byť predĺžené v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na určenie, vymáhanie alebo obhajobu pred prípadnými nárokmi a požiadavkami, a po tomto období iba v prípade a iba v rozsahu, v akom to vyžaduje platná legislatíva. Keď uplynie obdobie spracúvania, údaje sa nenávratne odstraňujú alebo anonymizujú. Údaje spracúvané v súvislosti s video monitoringom – nie sú spracúvané dlhšie než 3 mesiace.

7. V súvislosti so spracúvaním vašich údajov Správcom máte viacero práv:
– právo na prístup k svojim údajom a právo získať ich kópiu;
– právu opraviť, doplniť svoje údaje, ak sú nesprávne alebo neaktuálne, a tiež právo odstrániť ich, v prípade, keď údaje nie sú spracúvané na účely v súvislosti s povinnosťami, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy;
– právo obmedziť alebo vzniesť námietku voči spracúvaniu údajov;
– právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov (v prípade Poľskej republiky na adresu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Poľsko)

8. Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak je nevyhnutné na vyššie uvedené účely a ciele. V prípade, ak osobné údaje nebudú uvedené, nebude možné zrealizovať cieľ, pre ktorý mali byť predmetné údaje spracúvané. Vaše údaje nebudú používané na automatické prijímanie rozhodnutí, vrátanie rôznych foriem profilovania.

9. Údaje môžu byť získavané aj z iných verejných prameňov (obchodný register ap.).