Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych jest Multistal & Lohmann sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Nad Wierzbakiem 17/1.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: IODO@multistal.com.pl.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
a) Zbieranie danych w związku z realizacją usług
Administrator przetwarza dane osobowych klientów w związku z oferowanymi usługami, w celu ich realizacji i rozliczenia. Administrator jest obowiązany do prowadzenia rachunkowości, przez co ciążą na nim także obowiązki podatkowe. Ponadto Administrator ma prawo do dochodzenia z tytułu prowadzonej działalności, dochodzenia roszczeń i ochrony praw. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit b, c oraz f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”).
b) Zbieranie danych w relacjach biznesowych
W związku z prowadzoną działalnością, Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych, współpracą z partnerami biznesowymi. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Możemy również przesyłać informacje o naszych produktach. Wówczas podstawą do przetwarzania danych będzie udzielona uprzednio zgoda.
c) Przetwarzanie danych w systemach informatycznych
Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, czy stron internetowych. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Administratora (w tym dane dot. plików cookies) znajdziesz tutaj
d) Przetwarzanie danych w związku z przesłaniem newslettera lub formularza kontaktowego
Administrator zbiera dane przekazane drogą formularza kontaktowego lub zapisów na newsletter. Podstawą prawną przetwarzania jest Wasza zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
e) Monitoring wizyjny
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, Administrator stosuje monitoring wizyjny oraz kontroluje wstęp do siedziby i na teren zarządzany przez Administratora. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na
zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz ochrony jego praw.
f) Rekrutacja
W ramach procesów rekrutacyjnych, Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym, nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać tego rodzaju dodatkowe dane, Administrator uzna, że kandydat wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu rekrutacyjnym. Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy). Jeżeli Administrator nie prowadzi postępowania rekrutacyjnego lub ogłosił kolejne, możemy przetwarzać Twoje dane tylko na podstawie przekazanej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

4. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności: dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, audytowe, agencjom rekrutacyjnym (na zasadzie umów powierzenia danych). Dane osobowe mogą być również ujawniane właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być Spółki z Grupy Kapitałowej

5. Administrator informuje, że nie przekazuje danych osobowych do państw spoza EOG.

6. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania, a następnie przez okres wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. Dane przetwarzane w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym – nie są przetwarzane dłużej niż 3 miesiące.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Ci szereg uprawnień:
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
– prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów wskazanych powyżej. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

9. Dane mogą być również pozyskiwane z innych źródeł publicznych (KRS, CEiDG).