OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
„MULTISTAL & LOHMANN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Multistal & Lohmann Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Nad Wierzbakiem 17/1, 60-611 Poznań
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000066075
NIP: 781-15-90-772
Kapitał zakładowy: 1.099.000,00 PLN

I.  Definicje zastosowane w niniejszym dokumencie:

 1. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży, mające zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży i świadczenia usług zawieranych przez „MULTISTAL & LOHMANN” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Nad Wierzbakiem 17/1.
 2. Sprzedający – „MULTISTAL & LOHMANN” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Nad Wierzbakiem 17/1.
 3. Kupujący – każdy kontrahent Sprzedającego.
 4. Strony – łącznie Sprzedający i Kupujący.
 5. Towar – produkty znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedającego.
 6. Usługa – usługi świadczone przez Sprzedającego na rzecz Kupujących.
 7. Umowa – czynność prawna dokonana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, w ramach której Strony uregulowały warunki współpracy w zakresie zakupu i dostawy Towaru, obejmujące określenie m.in. jego rodzaju, ilości, ceny, miejsca i terminu dostawy oraz terminu płatności.

II.  Postanowienia Ogólne

 1. OWS stanowią integralną część każdej Umowy sprzedaży Towaru i Usług zawieranych przez Sprzedającego i Kupującego, chyba że Strony wyraźnie postanowiły wyłączyć ich stosowanie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zapisów OWS nie stosuje się wobec Umów w zakresie, który w Umowie został uregulowany odmiennie.
 2. Strony wyłączają stosowanie wszelkich ogólnych warunków zawierania umów obowiązujących u Klientów.
 3. OWS udostępnione są w siedzibie Sprzedającego, w Działach Handlowych w poszczególnych Oddziałach jak również na stronie internetowej www.multistal.pl.

III. Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są wyroby hutnicze, usługi oraz wszelkie inne materiały i Towary znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedającego.
 2. Przy cięciu na wymiar zostaną zachowane następujące tolerancje :a. Pręty okrągłe i płaskie o przekroju do 300 mm – tolerancja cięcia -0/+5mm :
  • Pręty okrągłe i płaskie o przekroju do 300 mm – tolerancja cięcia -0/+5mm
  • Pręty okrągłe i płaskie powyżej przekroju 300mm – tolerancja -0/ +10mm
  • Blachy docinane na wymiar-0/ +15 mm
  • Płyty docinane na wymiar -0/ +15mm
 3. Jeżeli Kupujący zleca cięcie z większą dokładnością aniżeli cięcie z tolerancjami Sprzedającego – przyjęcie zamówienia wymaga pisemnej akceptacji Sprzedającego.
 4. Sprzedający nie zapewnia przydatności danego Towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania Towaru zakupionego przez Kupującego leży wyłącznie po jego stronie. Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez Sprzedającego lub jego pracowników mają charakter grzecznościowy i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.
 5. Sprzedający zapewnia, że produkty odpowiadają obowiązującym normom.
 6. Wszystkie materiały oferowane przez Sprzedającego przeznaczone są do obróbki wiórowej jeżeli nie zaznaczono inaczej.

IV. Atesty handlowe

 1. Do sprzedawanego Towaru Sprzedający załącza kopię atestu handlowego wytwórcy Towaru, z zastrzeżeniem, iż kopia ta nie zawiera danych wytwórcy Towaru z uwagi na ich objęcie tajemnicą handlową Sprzedającego.
 2. Sprzedający może, na żądanie Kupującego, zaświadczyć zgodność danych wskazanych na kopii atestu handlowego z oryginałem.

V.  Zawarcie Umowy

 1. Sprzedający przyjmuje zamówienia: osobiście, mailem, faksem, pocztą i telefonicznie.
 2. Zamówienie musi określać rodzaj materiału, ilość, dokładne wymiary, docelowy wymiar detalu, jaki Kupujący chce uzyskać po obróbce (tak zwany wymiar „na gotowo”), oczekiwany termin dostawy, warunki dostawy i płatności, imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia zamówienia, nazwę firmy, NIP oraz adres siedziby firmy.
 3. Do zawarcia Umowy dochodzi, jeżeli Zamówienie określone w punkcie 2 zostało złożone w formie pisemnej bądź elektronicznej i jest zgodne z ofertą handlową Sprzedającego a termin i warunki dostawy oraz warunki płatności zostaną przez Sprzedającego zaakceptowane. Jeżeli któryś z warunków nie jest spełniony, do zawarcia umowy dochodzi gdy wszystkie warunki zostaną jednoznacznie zaakceptowane przez Strony.
 4. Minimalna wartość zamówienia wynosi 50 zł netto.

VI. Cena

 1. Cena sprzedaży jest ceną netto, która zostanie powiększona o właściwą stawkę podatku VAT.
 2. Cena jest zgodna z ofertą cenową do dnia obowiązywania oferty, w pozostałych przypadkach obowiązuje cena ofertowa Sprzedawcy z dnia wystawienia faktury.
 3. Wszystkie dodatkowe koszty powstałe w związku z realizacją zamówienia, m.in. cięcie, pakowanie, foliowanie, koszty przeładunku, obciążenia publicznoprawne, obciążają Kupującego, chyba że Strony postanowiły inaczej.
 4. Sprzedający ponosi koszt załadunku Towaru, Kupujący ponosi koszt rozładunku Towaru, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.
 5. Wszelkie rabaty i upusty udzielane przez Sprzedającego wymagają dla swej ważności potwierdzenia na piśmie. Jeżeli ustalenia dotyczące udzielonego rabatu bądź upustu nie są jednoznaczne i budzą wątpliwości, rozstrzyga się je na korzyść Sprzedającego.
 6. W sytuacji zmiany czynników cenotwórczych niezależnych od Sprzedającego, w okresie pomiędzy dniem zawarcia Umowy a dniem jej wykonania, np. nagła podwyżka cen przez dostawców Sprzedającego, wzrost obciążeń publicznoprawnych, w tym opłat celnych, Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego podwyższenia ceny sprzedaży Towaru, w granicach faktycznego wzrostu wynikającego z wystąpienia określonej zmiany czynników cenotwórczych. Jednostronne oświadczenie Sprzedającego o podwyższeniu ceny jest skuteczne z chwilą złożenia go na piśmie Kupującemu.

VII. Warunki płatności

 1. Termin płatności należności z tytułu sprzedaży Towaru oraz świadczenia Usług określa Sprzedający na fakturze VAT, chyba że Strony uzgodniły termin płatności indywidualnie.
 2. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
 3. Kupujący nie jest uprawniony do potrącania swoich wierzytelności z wierzytelnościami Sprzedającego bez zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie.
 4. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego terminu płatności, Sprzedający może zmienić dla kolejnych zamówień wszystkie dotychczasowe warunki płatności i dostawy, w tym uzależnić wykonanie kolejnych zamówień od zapłaty za Towar lub Usługę z góry.
 5. Jeżeli Kupujący popadnie w opóźnienie z zapłatą za Towar lub Usługę przekraczającą 30 dni, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku uzgodnienia przez Strony przedpłaty, zamówienie zostanie skierowane do przygotowania po uiszczeniu uzgodnionej całej przedpłaty.
 7. W sytuacji pogorszenia się sytuacji finansowej Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od uzgodnień w przedmiocie odroczenia terminu płatności za dostarczony Towar bądź usługę. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego dokonania oceny sytuacji finansowej Kupującego.

VIII. Dostawa

 1. Towary sprzedawane według wagi będą ważone z następującą dokładnością: poniżej 1t – z dokładnością do 2 kg, od 1t do 3t z dokładnością do 5 kg; powyżej 3 t z dokładnością do 10 kg.
 2. Sprzedający ma prawo dostarczyć ilość zamówionego towaru z tolerancją +-10%. W takim przypadku Kupujący ma obowiązek towar przyjąć i zapłacić za niego według rzeczywistej wagi Towaru wskazanej na fakturze, zgodnie z uzgodnionym terminem płatności.
 3. Towary cięte na wymiar zostaną zafakturowane według wagi przed pocięciem.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wcześniejszej dostawy lub opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu realizacji zamówienia do 7 dni roboczych.
 5. Wszelkie ryzyka przypadkowej utraty bądź uszkodzenia Towaru przechodzą na Kupującego w momencie wydania towaru Kupującemu, przewoźnikowi lub innej osobie upoważnionej przez Kupującego.
 6. Dostawa następuje z chwilą wydania towaru Kupującemu, przewoźnikowi lub innej osobie upoważnionej przez Kupującego, a w przypadku odbioru własnego Towaru, również z chwilą postawienia Towaru do dyspozycji Kupującego.
 7. W przypadku odbioru własnego Towaru dokonanego przez Kupującego, za prawidłowe załadowanie Towaru z magazynu Sprzedającego na samochód podstawiony przez Kupującego, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Kupujący. Sprzedający może odmówić załadunku Towaru, gdy pojazd podstawiony przez Kupującego nie jest dostosowany do załadunku Towaru.
 8. W przypadku nieodebrania Towaru dostarczonego zgodnie z treścią Umowy i warunkami OWS, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego całkowitą wartością towaru, materiału, kosztu cięcia i transportu oraz składowania towaru.
 9. W przypadku odbioru towaru przez Kupującego transportem własnym, odbiór powinien nastąpić w terminie 7 dni od daty przygotowania zamówienia, zgodnie z Umową i warunkami OWS. Nieodebranie materiału w podanym terminie upoważnia Sprzedającego do naliczania kosztów składowania w wysokości 1,5% wartości dostawy za każdy dzień składowania.
 10. W przypadku nieodebrania Towaru przez Kupującego, Sprzedającemu służy uprawnienie do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości nieodebranych wyrobów za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 100% wartości Towaru oraz dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

IX. Zastrzeżenie własności

 1. Własność Towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą zapłaty wszelkich należności z tytułu jego sprzedaży.
 2. W przypadku przetworzenia Towaru przez Kupującego, którego własność pozostała jeszcze przy Sprzedającym , Sprzedający staje się jedynym właścicielem produktu powstałego w wyniku przetworzenia Towaru bez obowiązku zwrotu nakładów Kupującego.

X. Odpowiedzialność Sprzedającego i reklamacje

 1. Reklamacje ilościowe muszą być zgłoszone w chwili odbioru Towaru przez Kupującego w formie pisemnej – listem poleconym bądź mailem przesłanym na adres marketing@multistal.com.pl za potwierdzeniem odbioru.
 2. Kupujący musi udostępnić do kontroli Sprzedającemu całą ilość reklamowanego Towaru w formie nieprzetworzonej w jakikolwiek sposób i w obecności pracownika Sprzedającego dokonać ponownego zmierzenia/zważenia bez obciążania Sprzedającego jakimkolwiek kosztem.
 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację ilościową w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia.
 4. Reklamacje jakościowe pod rygorem ich nieuznania muszą być przesłane za potwierdzeniem odbioru Sprzedającemu w formie pisemnej listem poleconym bądź mailem na adres piotr.borszlak@multistal.com.pl .
 5. Na wezwanie Sprzedającego Kupujący na swój koszt dostarczy reklamowany materiał do wskazanego magazynu Sprzedającego wraz ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi tej transakcji tj. kopią faktury Sprzedającego, kopią atestu wytwórcy.
 6. W przypadku reklamacji jakościowej Sprzedający może wykonać ekspertyzę reklamowanego materiału na swój koszt.
 7. W przypadku nieuznania reklamacji Kupujący pokryje koszty transportu oraz dodatkowych ekspertyz jakie poniósł Sprzedający w związku z reklamacją.
 8. Roszczenia Stron dotyczące zwrotu kosztów transportu oraz dodatkowych ekspertyz i innych związanych z reklamowaniem Towaru muszą być przedstawione pisemnie wraz z dowodami ich poniesienia (m.in. faktury, rachunki, dowody zapłaty).
 9. Sprzedający po uzyskaniu kompletu dokumentów przekaże sprawę do rozpatrzenia Producentowi.
 10. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego w każdym przypadku jest ograniczona do wartości sprzedanego materiału.
 11. Stosowanie przepisów o rękojmi zawartych w art. 556 i następnych kodeksu cywilnego wyłącza się, chyba że Kupujący jest konsumentem.
 12. Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za wady towaru, gdy ich przyczyna leży po stronie producenta.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zaistnienia siły wyższej (np. strajki, powodzie, pożary, eksplozje, trzęsienia ziemi, rozruchy), wykonanie obowiązków umownych przez Strony ulega zawieszeniu przez okres ich trwania.
 2. Zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku niemożności dojścia do porozumienia w sądzie właściwym dla siedziby Sprzedającego

OWS -PL – otwórz pdf