VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
MULTISTAL & LOHMANN SLOVENSKO s.r.o.

Predávajúci: MULTISTAL & LOHMANN SLOVENSKO s.r.o.
ul. Papiernicka 1789/20
Ružomberok 034 01
Slovensko
DIČ 2120087255
IČO 48 132 705
IČ DPH SK2120087255

I. Definície použité v tomto dokumente:

 1. VOP – Všeobecné obchodné podmienky uplatňované na všetky kúpne zmluvy a zmluvy o poskytovaní služieb uzatvárané cez MULTISTAL & LOHMANN SLOVENSKO s.r.o.  so sídlom v Ružomberku na adrese Papiernicka  1789/20.
 2. Predávajúci – MULTISTAL & LOHMANN SLOVENSKO s.r.o.  so sídlom v Ružomberku na adrese Papiernicka  1789/20.
 3. Kupujúci – každý obchodný parter predávajúceho.
 4. Strany – predávajúci a kupujúci spoločne
 5. Tovar – výrobky nachádzajúce sa v obchodnej ponuke predávajúceho.
 6. Služba – služby poskytované predávajúcim v prospech kupujúceho.
 7. Zmluva – právny úkon vykonávaný medzi predávajúcim a kupujúcim, v ktorého rámci strany upravili podmienky spolupráce v oblasti nákupu a dodávok tovaru, zahrnujúci napr. definovanie jeho druhu, množstvo, ceny, miesta a termínu dodania a termínu splatnosti.

II. Všeobecné ustanovenia

 1. VOP tvoria integrálnu časť každej zmluvy o predaji tovaru a služieb uzatváranej predávajúcim a kupujúcim, iba ak by strany jasne rozhodli o vylúčení ich uplatňovania písomnou formou, pod hrozbou neplatnosti. Ustanovenia VOP sa neuplatňujú na zmluvy v rozsahu, v ktorom boli zmluvy upravené odlišne.
 2. Strany vylučujú používanie všetkých všeobecných podmienok uzatvárania zmlúv platných u zákazníkov.
 3. VOP sú sprístupnené v sídle predávajúceho, v obchodných oddeleniach na jednotlivých pobočkách a na webových stránkach www.multistal.pl/sk/.

III. Predmet predaja

 1. Predmetom predaja sú hutnícke výrobky, služby a všetky iné materiály a tovar nachádzajúci sa v obchodnej ponuke predávajúceho.
 2. Pri rezaní na rozmer budú dodržané nasledujúce tolerancie:
  • Okrúhle a ploché tyče s prierezom do 300 mm – tolerancia rezu -0/+5 mm
  • Okrúhle a ploché tyče s prierezom nad 300 mm – tolerancia rezu -0/+10 mm
  • Plechy dorezávané na rozmer -0/ +15 mm
  • Dosky dorezávané na rozmer -0/ +15mm
 3. Pokiaľ kupujúci zadáva rezanie s väčšou presnosťou než je rezanie s toleranciou predávajúceho – vyžaduje prijatie objednávky písomné odsúhlasenie predávajúceho.
 4. Predávajúci nezaisťuje použiteľnosť daného tovaru na konkrétne použitie. Riziko určenia a využitia tovaru zakúpeného kupujúcim leží výhradne na jeho strane. Všetky prípadné informácie poskytované v tejto oblasti predávajúcim alebo jeho zamestnancami majú zdvorilostný charakter a nemôžu byť chápané ako základ na konkrétne použitie.
 5. Predávajúci uisťuje, že výrobky zodpovedajú platným normám.
 6. Všetky materiály ponúkané predávajúcim sú určené na trieskové obrábanie, pokiaľ nie je uvedené inak.

IV. Obchodné atesty

 1. K predávanému tovaru predávajúci prikladá kópiu obchodného atestu výrobcu tovaru s výhradou, že táto kópia neobsahuje údaje výrobcu tovaru s ohľadom na to, že sa na ne vzťahuje obchodné tajomstvo predávajúceho.
 2. Predávajúci môže, na žiadosť kupujúceho, potvrdiť zhodu údajov uvedených na kópii obchodného atestu s originálom.

V. Uzatvorenie zmluvy

 1. Predávajúci prijíma objednávku: osobne, e-mailom, faxom, poštou a telefonicky.
 2. Objednávka musí obsahovať druh materiálu, množstvo, presné rozmery, cieľovú veľkosť obrobku, akú chce kupujúci získať po opracovaní (takzvaný konečný rozmer), očakávaný termín dodávky, dodacie podmienky a platobné podmienky, meno a priezvisko osoby oprávnené na podávanie objednávky, názov firmy, DIČ a adresu sídla firmy.
 3. K uzatvoreniu zmluvy dochádza, pokiaľ bola objednávka definovaná v bode 2 podaná písomne alebo elektronicky a zhoduje sa s obchodnou ponukou predávajúceho a pokiaľ boli termín a podmienky dodania a platobné podmienky predávajúcim prijaté. Pokiaľ nie je niektorá z podmienok splnená, dochádza k uzatvoreniu zmluvy, pokiaľ budú všetky podmienky stranami jednoznačne akceptované.
 4. Minimálna hodnota objednávky predstavuje 15 EUR bez DPH.

VI. Cena

 1. Predajná cena je cena bez DPH, ktorá bude navýšená o príslušnú daň z pridanej hodnoty.
 2. Cena sa zhoduje s cenovou ponukou do dňa platnosti ponuky, v ostatných prípadoch platí ponuková cena predávajúceho zo dňa vystavenia faktúry.
 3. Všetky ďalšie náklady vzniknuté v súvislosti s realizáciou objednávky, napr. rezanie, balenie, fóliovanie, náklady na preloženie, verejnoprávne poplatky, ležia na kupujúcom, iba ak sa strany dohodli inak.
 4. Predávajúci nesie náklady na naloženie tovaru, kupujúci hradí vyloženie tovaru nezávisle na tom, kto hradí prepravu.
 5. Všetky zľavy a bonusy poskytnuté predávajúcim vyžadujú pre svoju platnosť písomné potvrdenie. Pokiaľ nie sú ustanovenia týkajúce sa poskytnutej zľavy alebo bonusu jednoznačné a vyvolávajú pochybnosti, sú posudzované v prospech predávajúceho.
 6. V situácii zmeny cenotvorných faktorov nezávisiacich na predávajúcom v období medzi dňom uzatvorenia zmluvy a dňom jej splnenia, napr. náhle zvýšenie cien dodávateľmi predávajúceho, nárast verejnoprávnych poplatkov, vrátane colných poplatkov, je predávajúci oprávnený k jednostrannému zvýšeniu predajnej ceny tovaru v hraniciach skutočného nárastu vyplývajúceho z výskytu konkrétnej zmeny cenotvorných faktorov. Jednostranné vyhlásenie predávajúceho o zvýšení ceny je účinné k okamžiku jeho písomného predloženia kupujúcemu.

VII. Platobné podmienky

 1. Termín splatnosti pohľadávky za predaj tovaru a poskytovanie služieb určuje predávajúci na faktúre, iba ak by sa strany na termíne splatnosti dohodli individuálne.
 2. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy prostriedky dorazia na bankový účet predávajúceho.
 3. Kupujúci nie je oprávnený strhávať svoje pohľadávky z pohľadávok predávajúceho bez písomne vyjadreného súhlasu predávajúceho.
 4. V prípade nedodržania termínu splatnosti kupujúcim môže predávajúci pri ďalších objednávkach zmeniť všetky doterajšie platobné a dodacie podmienky, vrátane podmienenia realizácie ďalších objednávok zaplatením za tovar alebo služby vopred.
 5. Pokiaľ sa kupujúci omešká s úhradou za tovar alebo služby dlhšie než 30 dní, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 6. V prípade, že sa strany dohodli na platbe vopred, bude objednávka odoslaná na prípravu po uhradení celej dohodnutej platby vopred.
 7. V situácii zhoršenia finančnej situácie kupujúceho je predávajúci oprávnený odstúpiť od dohôd vo veci odloženia termínu splatnosti za dodaný tovar alebo službu. Predávajúci je oprávnený k jednostrannému vyhodnoteniu finančnej situácie kupujúceho.

VIII. Dodanie

 1. Tovar predávaný podľa hmotnosti bude vážený s nasledujúcou presnosťou: do 5 t – s presnosťou do 5 kg, od 5t do 10t s presnosťou do 10 kg.
 2. Predávajúci má právo dodať množstvo objednaného tovaru s toleranciou ±10 %. V takom prípade má kupujúci povinnosť tovar prijať a zaplatiť za neho podľa množstva uvedeného na faktúre a v dohodnutom termíne splatnosti.
 3. Tovar rezaný na mieru bude vyfakturovaný podľa hmotnosti pred rezaním.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo skoršej dodávky alebo oneskorenia vo vzťahu k stanovenému termínu realizácie objednávky do 7 pracovných dní.
 5. Všetky riziká náhodnej straty alebo poškodenia tovaru prechádzajú na kupujúceho v okamžiku vydania tovaru kupujúcemu, prepravcovi alebo inej kupujúcim oprávnenej osobe.
 6. K dodaniu dochádza v okamžiku vydania tovaru kupujúcemu, prepravcovi alebo inej kupujúcim oprávnenej osobe a v prípade vlastného odberu tovaru tiež v okamžiku zanechania tovaru k dispozícii kupujúcemu.
 7. V prípade vlastného odberu tovaru vykonaného kupujúcim zodpovedá za správne naloženie tovaru zo skladu predávajúceho na auto pristavené kupujúcim výhradne kupujúci. Predávajúci môže odmietnuť naloženie tovaru, pokiaľ nie je vozidlo pristavené kupujúcim na naloženie tovaru prispôsobené.
 8. V prípade neodobrania tovaru dodaného podľa obsahu zmluvy a VOP má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu celkovú hodnotu tovaru, materiálu, nákladov na rezanie, dopravu a skladovanie tovaru.
 9. V prípade, že kupujúci odoberie tovar vlastnou dopravou, musí byť odber vykonaný v termíne do 7 dní od dátumu prípravy objednávky podľa zmluvy a VOP. Neodobranie materiálu v uvedenom termíne oprávňuje predávajúceho vyúčtovať náklady na skladovanie vo výške 1,5 % hodnoty dodávky za každý deň skladovania.
 10. V prípade neodobrania tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený naúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % hodnoty neodobraných výrobkov za každý deň oneskorenia, nie však viac ako 100 % hodnoty tovaru, a vymáhať nápravu škody podľa všeobecných zásad.

IX. Vyhradenie vlastníctva

 1. Vlastníctvo tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku uhradenia všetkých pohľadávok spojených s jeho predajom.
 2. V prípade spracovania kupujúcim tovar, ktorý ešte zostával majetkom predávajúceho, sa predávajúci stáva jediným majiteľom výrobku vzniknutého v dôsledku spracovania tovaru bez povinnosti preplatiť kupujúcemu náklady.

X. Zodpovednosť predávajúceho a reklamácie

 1. Množstevné reklamácie musia byť nahlásené v okamihu odberu tovaru kupujúcim v písomnej forme – doporučeným listom alebo e-mailom zaslaným na adresu matej.bobak@multistal.sk , s potvrdením o prijatí.
 2. Kupujúci musí predávajúcemu sprístupniť na kontrolu kompletné množstvo reklamovaného tovaru v nespracovanom stave, a to akýmkoľvek spôsobom, a v prítomnosti pracovníka predávajúceho vykonať opätovné zmeranie/zváženie bez zaťažovania predávajúceho akýmikoľvek nákladmi.
 3. Predávajúci množstevnú reklamáciu posúdi do 14 dní od prijatia písomného oznámenia.
 4. Kvalitatívne reklamácie pod hrozbou ich neuznania musia byť zaslané predávajúcemu s potvrdení o prevzatí v písomnej forme doporučeným listom alebo e-mailom na adresu matej.bobak@multistal.sk
 5. Na výzvu predávajúceho dodá kupujúci na svoje náklady reklamovaný materiál do určeného skladu predávajúceho vrátane so všetkými dokumentami týkajúcimi sa tejto transakcie, t. j. kópiou faktúry predávajúceho, kópiou atestu.
 6. V prípade kvalitatívnej reklamácie môže predávajúci vykonať expertízu reklamovaného materiálu na svoje náklady.
 7. V prípade neuznania reklamácie zaplatí kupujúci náklady na prepravu a ďalšie expertízy, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s reklamáciou.
 8. Nároky strán týkajúce sa vrátenia nákladov na prepravu a na ďalšie expertízy a iných nákladov súvisiacich s reklamovaním tovaru musia byť predložené písomne vrátane dokladov o ich vzniku (okrem iného faktúry, účty, doklady o platbe).
 9. Predávajúci po získaní kompletných dokumentov odovzdá prípad na posúdenie výrobcovi.
 10. Zodpovednosť predávajúceho za odškodnenie je v každom prípade obmedzená na hodnotu predaného materiálu.
 11. Uplatňovanie ustanovení o právnej záruke obsiahnutých v čl. 556 a nasledujúcich občianskeho zákonníka sa vylučuje, iba ak by bol kupujúci spotrebiteľ.
 12. Predávajúci je zbavený zodpovednosti za chyby tovaru, pokiaľ ich príčina leží na strane výrobcu.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, že nastane vyššia moc (napr. stávky, povodne, požiare, explózie, zemetrasenia, nepokoje), pozastavuje sa plnenie zmluvných záväzkov stranami po dobu ich trvania.
 2. Uplatňujú sa výhradne ustanovenia poľského práva.
 3. Všetky spory vyplývajúce z predajných zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim budú rozhodované cestou zmieru, v prípade nemožnosti dosiahnutia dohody na súde príslušnom podľa sídla predávajúceho a podľa zákonov Slovenskej republiky.

 

Všeobecné obchodné podmienky PDF